Замърсената околна среда влошава метаболизма

Как замърсяванията повлияват на метаболизма? Открита е връзката между пренаталната експозиция на замърсявания на околната среда и високия индекс на телесна маса през първите 3 години от живота ни

Има пряка зависимост между излагането на влияние на различни замърсители и теглото на новороденото. Проучването поддържа хипотезата, че дори кратки експозиции на химикали, влияещи на ендокринната система като пестициди, дихлородифенилдихлороетилен (DDE), хексахлоробензен, диоксини, като компоненти на полихлорираните бифенили (PCBs), могат да повишат телесната маса.

Високите концентрации на PCBs се асоциират със стандартни отклонения на индекса на телесна маса (ИТМ) при деца на възраст между 1 и 3 години. Високите нива на DDE водят до малки увеличение на ИТМ при 3 годишни деца, но този ефект се засилва при майки пушачки.
В изследването са участвали 138 майки и деца, живеещи във Фландерс, Белгия, които са наблюдавани от момента на регистриране на бременността до навършване на 3 годишна възраст на децата. Измервани са ИТМ на децата от 1 до 3 години, а също и замърсителите в кръвните им проби.

„Установена е корелация между ИТМ на деца в предучилищната възраст и ИТМ при възрастни”, казва ръководителят на проучването Стиян Верулст. „ Това е първото проучване, което показва влиянието на замърсяването на околната среда и ИТМ през първите години на живота.”
При непрекъснато нарастващия проблем със затлъстяването при децата, това проучване е стъпка напред в оценката на възможния механизъм на въздействие на замърсителите върху енергийния метаболизъм в ранна детска възраст.