Токсичен дълг

Над 4 млрд. долара годишно са загубите, които само САЩ регистрират, заради замърсяване на водите с хранителни вещества.

Високо съдържание на хранителни вещества, липса на кислород, мъртви зони в крайбрежните райони – това са често срещани проблеми в последното десетилетие.
Заплашени са не само водите на крайбрежните райони. Ново изследване показва, че навсякъде в САЩ водните басейни са замърсени с азот и фосфор. Това струва на страната значителни суми – над 4 млрд. долара годишно.

За да разберат в каква степен са замърсени водните басейни, еколозите от Университета в Канзас анализират данни за концентрациите на азот и фосфор във водните басейни, събрани от Американската Агенция по околна среда.
Учените условно разделят територията на САЩ на 14 области, базирайки се на следните фактори: географски, геоложки, флора, фауна и въздействие на човека.

Изследването сочи, че 90 % от реките в 12 района, са с повишено съдържание на азот и фосфор, в сравнение с предходни години. Осреднените количества на показателя общ азот са 5.5 пъти по–високи, а на показателя общ фосфор 3 пъти по–високи от средногодишните концентрации за последните няколко години.

Последствията за околната среда от замърсяването с хранителни вещества са известни на учените и регулаторните органи. Във всяка държава има въведени норми за съдържание на азот и фосфор в повърхностните води. Въпреки това, проблемът е трудно контролируем тъй като замърсяването с азот и фосфор на водите се дължи основно на дифузни (напр. селското стопанство), а не на точкови източници.

Друго изследване се концентрира върху изчисляване на икономическите загуби, в следствие на замърсяването. За да изготвят оценката, авторите са събрали данни от различни държавни агенции, доклади от технологии за пречистване на води и изследвания. Учените ги анализират според 4 основни фактора:
·         Стойността на имотите в крайбрежните райони;
·         Прекратяване на риболова и други развлекателни дейности;
·         Биоразнообразие;
·         Пречистване на водата.

Основавайки се на данните, че еутрофикацията на водните басейни заплашва от изчезване 25 % от застрашените водни видове, те оценяват загубите според фактора биоразнообразие на 44 милиона долара годишно. Това са парите, отделяни за защита на тези видове.

Базирайки се на информация от държавни агенции, учените изчисляват, че общите загуби в резултат на замърсяване с хранителни вещества възлизат на 4.3 млрд. долара годишно.
Когато няма чиста питейна вода, хората плащат за бутилирана. Когато езерата са затворени заради лоша миризма и проблеми с качеството на водата, местните икономики търпят загуби заради спиращите потоци от туристи.

Според последното проучване, направено по проблема, по–изгодно икономически е да предотвратим замърсяването, отколкото да възстановим последствията от него. Това е добър повод, за да си припомним, че екосистемите са скрит ресурс в световната икономика и цената, която плащаме за възстановяването им е вид „токсичен данък”.
Чрез замърсяванията, светът взима огромен кредит от природата, който ще трябва да плащат децата ни, техните деца и децата на техните деца.