Глобалното затопляне

Повече от век и половина учените наблюдават тенденция на повишаване на средната годишна температура на въздуха и водите на световния океан, което обясняват с нарастващата концентрация на антропогенни парникови газове. Именно тези парникови газове в атмосферата създават известният “парников ефект”. Става въпрос за процес, при който инфрачервеното излъчване на някои газове в атмосферата водят до затопляне на земната повърхност.

В околната среда всичко е взаимно свързано, така че когато настъпи промяна в един от нейните елементи, това неизбежно предизвиква редица последващи изменения. С други думи повишаването на температурата на въздуха ще предизвика разтопяване на ледниците. Според хипотезите на учените глобалното затопляне ще доведе до охлаждането на Европа и последиците ще бъдат значително по-сериозни, отколкото се представя днес в средствата за масова информация. Очакват ни много природни бедствия с голяма честота и мащаби. Разтопяването на ледниците ще доведе до появата на мощни подводни течения и киматът в крайморските части също ще се промени. Валежите ще се увеличат, а с тях – и природните бедствия.

Някои учени обясняват глобалното затопляне само със слънчевата активност, а не само с човешката дейност. Не може да се каже обаче, че за замърсяването на окотделния индивид. Последиците от глобалното затопляне засягат всеки един от нас, защото те са свързани с промени в климата, водещи до бури, наводнения и много природни бедствия, както и до изчезването на редица биологични видове.