Екологичната криза

Екологичните проблеми са една от най-важните задачи, пред които е изправено съвременното общество. Всичко е взаимносвързано и този е първият екологичен закон. Следователно всяка човешка намеса казва влияние на околната среда. Факт е, че в миналото в природата е царувал хармоничен баланс, но днес климатичните промени са се превърнали в глобален проблем.

Очевидно с развитието на човечеството и технологиите, законите на биосферата са нарушени, а с това – и равновесието в околната среда. Човешкото въздействие върху екосистемите е довело до редица изменения, всички те – негативни. Деградацията на околната среда е резултат от увеличения брой на населението и от прекалено големия обем на производството и потреблението.

За съжаление твърде късно хората започнаха да се замислят за причините, довели до екологичното неравновесие и за прекалената експлоатация на двата основни източника на богатството – земята и труда. Днес екологичният дисбаланс се изразява в много форми, но екологичната криза се дължи преди всичко на бързия икономически растеж и на ускорената индустриализация. Съвременото производство е основано на печалбата, изкуственото стимулиране на потребностите и на ускорената промяна на продуктите за производство.

Планетата е пренаселена, което води до сериозен недостиг на хранителни, водни и енергийни ресурси, в резултат на което недохранването и болестите се увеличават. Но проблемите не свършват тук, защото не по-малко проблеми се създават и от непречистените отпадъчни води във водоизточниците. Не може да не споменем и изчерпването на нефтените запаси, проблемът с емисиите на парникови газове, генетично модифицираните култури и т.н. Именно в разрешаването на тези проблеми се състои предизвикателството, пред което е изправен съвременния човек.